เกี่ยวกับเรา

Article Image

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ดีซายน์ บิวโร จำกัด เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกรรุ่นใหม่ ในสาขาต่างๆที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ และบริหารงานโครงการโดยตรง โดยทาง บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ดีซายน์ บิวโร จำกัด ได้ทำการเปิดตัวให้บริการด้านงานวิศวกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยให้บริการด้านงานออกแบบ งานบริหารและควบคุมงานโครงการต่างๆ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการงานด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรมตลอดมา ปัจจุบันทางบริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ดีซายน์ บิวโร จำกัด ได้ขยายงานเข้าสู่งานด้านอุตสาหกรรม ทั้งการออกแบบ ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ปัญหางานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยยังคงรักษาเข็มมุ่งที่ทาง บริษัทได้รักษาไว้ตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งบริษัท ได้แก่ "การเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานวิศวกรรมของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีและจรรยาบรรณ"


ผู้บริหาร

Article Image

นายพอใจ พลายงาม กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายแผนแบบ
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาตร์บัณฑิต (วศบ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  Article Image

นายกิตติพงศ์ ศิริชัยประเสริฐ กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายแผนแบบ
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาตร์บัณฑิต (วศบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครงานที่เราให้บริการ

 • งานออกแบบและคำนวณ
  - งานสถาปัตยกรรม
  - งานวิศวกรรมโครงสร้าง
  - งานวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร
  งานวิศวกรรมไฟฟ้า
  งานวิศวกรรมเครื่องกล
  งานวิศวกรรมสุขาภิบาล

 • งานให้คำปรึกษาและควบคุมงาน
 • งานตรวจสอบเพื่อรับรอง